Obowiązujący od dnia 19 października 2023 roku

 § 1 ZNACZENIE DEFINICJI UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu Internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą prowadzącym Sklep Internetowy oraz prawa i obowiązki Stron.
 2. Sprzedawca – oznacza Bartłomieja Tuszkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie Meble Tuszkowski Bartłomiej Tuszkowski z siedzibą w województwie pomorskim pod adresem ul. Mickiewicza 6/4, 83-262 Czarna Woda. Numer  NIP 5922103099.
 3. Sklep Internetowy – oznacza serwis internetowy stanowiący sklep internetowy pod adresem www.mebletuszkowski.pl, za pośrednictwem którego Klienci mogą zapoznać się z asortymentem sklepu oraz składać Zamówienia i zawierać Umowy.
 4. Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną, bądź jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zawierającą Umowę.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Strony – oznacza łącznie Sprzedawcę i Klienta.
 8. Towary i Usługi – oznacza produkty i usługi oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę (to jest meble oraz ich dostawę).
 9. Rejestracja – oznacza dobrowolne utworzenie przez Klienta indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym.
 10. Konto – oznacza indywidualne Konto Klienta oznaczone loginem i hasłem, w którym są  gromadzone oraz przechowywane dane Klienta oraz dane dotyczące złożonych przez Klienta Zamówień.
 11. Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów i Usług będących przedmiotem Zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie może być złożone jedynie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 12. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa.
 13. Dni Robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Newsletter – oznacza elektroniczną usługę dystrybucji poczty elektronicznej świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 15. Kurier – oznacza przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.
 16. Koszyk – oznacza narzędzie systemowe dostępne na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy umożliwiające realizację Zamówienia więcej niż jednej sztuki Towaru. „Koszyk” tworzy się automatycznie po wybraniu przez Klienta Towaru i kliknięciu „Dodaj do koszyka”.

 § 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest sprzedawać Klientom Towary bez wad.
 3. Sprzedawca realizuje sprzedaż i dostawę Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami, dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 5. Zawarcie Umowy oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie przez osoby fizyczne pełnoletnie.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności przed Zamówieniem i zawarciem Umowy należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności, dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia Umowy. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez zaznaczenie tej informacji w toku procesu składania Zamówienia.
 8. Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sprzedawcę Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz prawa i obowiązki Stron.
 9. Każdy Klient może uzyskać dostęp do aktualnie obowiązującego Regulaminu Sklepu Internetowego pod adresem https://www.mebletuszkowski.pl/regulamin/, jak również może w każdym czasie zapisać Regulamin lub go wydrukować.
 10. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może złożyć zamówienia bez zakładania i logowania się do Konta Klienta lub korzystając z takiego konta.
 11. W celu założenia Konta Klienta oraz złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy w Sklepie Internetowym wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 12. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej pod adresem https://www.mebletuszkowski.pl/polityka-prywatnosci/.
 13. Szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego są własnością Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

 § 3 INFORMACJE O TOWARACH OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Ceny Towarów i Usług umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Ceny dostawy poszczególnych Towarów znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Dostawa i płatność pod adresem https://www.mebletuszkowski.pl/dostawa-i-platnosc/ oraz podawane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku przy składaniu Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Towarów i Usług zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Na stronie Sklepu Internetowego umieszczone są również informacje o Towarach i Usługach, które aktualnie nie są dostępne w Sklepie Internetowym, przy czym ich status może się zmienić, a Towar pojawić się w Sklepie Internetowym. Towary, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczone są jako „niedostępne”.
 5. Zdjęcia i opis Towaru umieszczony na Stronie Internetowej ma na celu umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd Towaru może różnić się w rzeczywistości od zdjęć umieszczonych w Sklepie Internetowym ze względu na m.in. ustawienia monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii.

 § 4 ETAPY ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Klient powinien: wybrać w Sklepie Internetowym interesujący go Towar, wybrać liczbę sztuk i jeśli jest taka możliwość zaznaczyć inne wybrane przez niego parametry produktu (takie jak kolor drewna i rodzaj obicia). Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”.
 2. W ramach jednego Zamówienia Klient może kupić więcej niż jeden z dostępnych produktów.
 3. W celu sprawdzenia zawartości Koszyka Klient powinien kliknąć przycisk ze znakiem koszyka sklepowego.
 4. W celu usunięcia Towaru z Koszyka należy nacisnąć przycisk ze znakiem X, znajdujący się przy każdym z produktów dodanych do Koszyka.
 5. W celu zawarcia Umowy, po dodaniu przez Klienta Towaru do Koszyka, należy wybrać sposób dostawy oraz sposób zapłaty. Sprzedawca zastrzega, że czasowo oraz w przypadku wybranych produktów, wybór sposobu dostawy może być ograniczony do dostawy przez Sprzedawcę oraz sposobu zapłaty do zapłaty przy odbiorze.
 6. Klient zobowiązany jest podać dane i informacje, pozwalające na zrealizowanie zamówienia i dostawy Towaru.
 7. Klient, który jest przedstawicielem firmy, samorządu, organizacji pozarządowej, instytucji samorządowej lub innej osoby prawnej  i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy podczas składania Zamówienia wszystkie dane, niezbędne do wystawienia takiej faktury.
 8. Do finalizacji zamówienia niezbędne jest zaznaczenie akceptacji Regulaminu, w którym Klient zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.
 9. Akceptacja Regulaminu oznacza m.in. zaakceptowanie stosowania przez Sprzedawcę faktur elektronicznych oraz ich wysyłania na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Klient przed zawarciem Umowy zobowiązany jest zweryfikować, czy wybrał właściwy Towar, jego ilość oraz czy wprowadzone dane osobowe w tym dane do dostawy są prawidłowe.
 11. Następnie Klient składa zamówienie klikając przycisk “Kupuję i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy, który jest wiążący i ostateczny zarówno dla Klienta jak i Sprzedawcy.
 12. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem Zamówienia. Jest ona jednoznaczna z informacją, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 13. Jednocześnie Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy, podany przez niego podczas składania Zamówienia.
 14. W szczególnych przypadkach i za potwierdzeniem Sprzedawcy, zamówienia złożyć można także w formie telefonicznej oraz każdej pisemnej (to jest: SMS, Messenger, Instagram). Wówczas także potrzebna jest akceptacja regulaminu.
 15. Klient zobowiązany jest opłacić zamówiony Towar oraz pokryć koszty dostawy Towaru w chwili dostawy towaru na wskazany przez niego adres.
 16. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za Zamówione produkty, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, że po wykonaniu Zamówionych mebli przez Sprzedawcę, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy. Poza tym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentaw, przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

 § 5 ZASADY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego przy każdym z produktów.
 2. Na czas realizacji Zamówienia ma wpływ kilka składowych. Należy uwzględnić szczególnie: czas niezbędny na produkcję mebli, dostępność materiałów, które Sprzedawca nabywa u innych dostawców, czas dostawy Towaru do Klienta oraz odległość Klienta od Sprzedawcy.

§ 6 PŁATNOŚĆ ZA TOWAR I USŁUGI

 1. Klient płaci za wszystkie zamówione produkty bezpośrednio przy odbiorze Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca dostarczył mu produkty pod wskazany przez niego adres ponosi również pełne koszty dostawy, wskazane podczas składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca ma prawo modyfikować dostępne formy płatności, wymieniać na inne lub wyłączać możliwość korzystania z niektórych z nich.
 3. Do czasu zapłaty całości ceny za Towar przez Klienta, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

§ 7 DOSTAWA I ODBIÓR OSOBISTY

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i podawane w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stoły dostarczamy Klientowi w elementach, które powinien połączyć samodzielnie. Pracownicy firmy Meble Tuszkowski nie zajmują się montażem stołu u Klienta. Dodatkowe wkłady do stołów z okrągłym blatem należy przechowywać osobno.
 4. Dostawa Towarów realizowana jest możliwie jak najszybciej jednak należy brać pod uwagę czas podany przy składaniu Zamówienia, zarówno termin minimalny, jak i maksymalny.
 5. Dokładny termin dostawy Zamówienia, Sprzedawca ustali z Klientem telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem wiadomości SMS lub na Messengerze. Nastąpi to dopiero w momencie, w którym Towar będzie gotowy do dostawy.
 6. Każdy Klient informowany jest o terminie dostawy telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.
 7. Jeżeli Klient nie jest w stanie odebrać Zamówienia w terminie dostawy wskazanym przez Sprzedawcę, istnieje możliwość wyznaczenia kolejnego terminu dostawy. Pod warunkiem, że Klient najpierw opłaci całe Zamówienie wraz z kosztem dostawy. Przelew powinien dokonać na konto Sprzedającego: 21 1160 2202 0000 0001 6029 7873.
 8. Sprzedawca ustala dostawę Zamówień w sposób „wiązany” od poniedziałku do soboty. Co oznacza, że kierowca dostarcza meble według kolejności zamówień, przez co nie ma możliwości wybrania godziny i dnia dostawy.
 9. W szczególnych przypadkach i przy możliwościach logistycznych Sprzedawcy dostawa realizowana jest także w niedziele.
 10. Sprzedawca realizuje dostawę Zamówień głównie własnym transportem.
 11. Sprzedawca nie oferuje wniesienia Towaru do domu Klienta. Koszt dostawy Towaru obejmuje wyłącznie dostawę Towaru pod dom Klienta bez wniesienia go do domu.
 12. Wszystkie meble podczas transportu są zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz:
  1. stoły dostarczane są w elementach do samodzielnego montażu,
  2. krzesła i stoliki RTV dostarczane są zazwyczaj w całości, a jedynie w szczególnych przypadkach w elementach.
 13. Odebranie zakupionej rzeczy jest podstawowym (obok zapłaty należnej ceny) obowiązkiem Klienta, wynikającym z zawarcia umowy sprzedaży. W związku z tym Klient, który uchyla się od tego obowiązku, w szczególności poprzez brak stawiennictwa pod wskazanym adresem dostawy produktu, pozostaje w zwłoce wobec Sprzedawcy, a ponadto naraża Sprzedawcę na dodatkowe koszty dostawy w rozumieniu art. 486 Kodeksu cywilnego.
  • 12 a. Zamówienie złożone w sklepie internetowym Meble Tuszkowski można anulować w ciągu maksymalnie 24 godzin. Po upływie 24 godzin zamówienia nie można anulować i zgodnie z paragrafem 7 punkt 12 obowiązkiem klienta, wynikającym z zawarcia umowy sprzedaży, jest odebranie zakupionej rzeczy i opłacenie zamówienia w całości.
 14. Jeżeli Sprzedawca bezskutecznie próbuje ustalić z Klientem termin dostawy Zamówienia, a Klient nie akceptuje żadnego ze wskazanych terminów, uchyla się od odbioru i opłacenia Zamówienia, unika kontaktu ze sprzedawcą drogą telefoniczną, mailową, za pośrednictwem SMS-ów, Messengera lub innych środków kontaktu, wówczas zgodnie z Art. 491. pkt. 1 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca może zażądać odbioru i opłacenia Zamówienia oraz domagać się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
 15. Sprzedawca rekomenduje Klientom, aby rozpakowali dostarczony Towar w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie Kurier zobowiązany jest spisać odpowiedni protokół.
 16. Sprzedawca umożliwia Klientom osobisty odbiór zamówionego Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu. Samodzielny odbiór Zamówienia przez Klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin samodzielnego odbioru należy umówić wcześniej telefonicznie pod numerem telefonu 785 108 101. Istnieje również możliwość odbioru Towaru w soboty po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru ze Sprzedawcą.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności za wady regulują postanowienia m.in. art. art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Reklamacje, uwagi, zażalenia należy składać na adres mailowy kontakt@mebletuszkowski.pl lub pisemnie na adres: Meble Tuszkowski Bartłomiej Tuszkowski, ul. Mickiewicza 6/4, 83-262 Czarna Woda.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu do Sprzedającego w ramach składanej reklamacji.
 7. Towar odesłany w ramach reklamacji powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.
 8. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie reklamacji zgodnie § 8 pkt. 5, załączenie paragonu lub faktury; dołączenie zdjęć pokazujących wadę produktu oraz opisanie powodu złożenia reklamacji i oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona taką samą drogą, jak reklamacja została złożona.
 10. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 11. W związku z tymi, iż przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym www.mebletuszkowski.pl są wyłącznie produkty nieprefabrykowane, które zostają wyprodukowane każdorazowo zgodnie z oznaczeniem indywidualnych cech produktu przez Klienta to zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 19 października 2023 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w momencie zawarcia Umowy.
 4. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Umowy zawierane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim w języku polskim.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Klienci zobowiązują się korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 8. Dokonanie przez Sprzedawcę zmiany polegającej na zmianie nazwy i opisów przycisków dostępnych na Stronie Internetowej, a opisanych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu.
 9. Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.
 10. W sprawach nieuregulowanych przez powyższy Regulamin zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.